Twoja przeglądarka Internet Explorer 6 nie obsługuje niektórych elementów serwisu. Wskazana jest aktualizacja.

Aktualności

Projekt

Projekt

Projekt ?Uczyć LEPIEJ!? realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2012 r. do 30.11.2012 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania przez nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenów wiejskich w województwie lubelskim.


Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo specyficznym i wyjątkowym. Często jest on utożsamiany z osobą, która wykonuje zadania związane nie tylko z nauczaniem, ale również wychowywaniem młodzieży. Osoba nauczyciela przesądza o jakości szkoły i jest w najwyższym stopniu sprawczym czynnikiem rozwoju ucznia. Działanie nauczyciela na rzecz zmiany rozwojowej ucznia jest tym bardziej skuteczne, im bardziej nauczyciel sam tego jest konieczność ciągłego dokształcania, doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz samokształcenia.


Udział w projekcie zapewni nauczycielom zdobycie nowych umiejętności, ale także zainspiruje do wprowadzania innowacji, zniweluje ryzyko wypalenia zawodowego i rutyny w pracy. Pomoże spełnić obowiązek doskonalenia osobowego, narzucony przez przepisy: tzw. Kartę Nauczyciela oraz Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz da podstawę awansu zawodowego, którą jest m.in. pozytywna ocena dorobku zawodowego nauczyciela, na który składają się formy kształcenia i doskonalenia zawodowego.